دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته و قوام رنگ و رزین

ویسکوزیته رنگ و رزین از طریق فیکسچر فرورونده ای که به دستگاه تست کشش-فشار متصل است، اندازه گیری می شود.

ASTM D5748

یک پاسخ ارسال نمایید