شرکت فروردین تک ماشین با تجربه در زمینه ارائه دستگاههای تنسایل یونیورسال (کشش ، فشار ، خمش ، سیکل ،  پارگی ، ترکیبی ، خزش  ، آسودگی از تنش ، سفتی حلقوی لوله، انبار داری ، ضریب اصطکاک، برش،چسبندگی ، پیلینگ، سختی فوم ، تست جوش پروفیل و سایر آزمونها مطابق با استاندارد های ملی ، خودرویی و بین المللی ) در خدمت شما می باشد.