دستگاه آزمون تعیین مانایی فشاری لاستیک طبق استاندارد ملی ISIRI 22020-1

لاستیک ولکانیده یا گرمانرم- تعیین مانایی فشاری- قسمت 1: در دماهای محیط یا دماهای بالاتر

دستگاه  آزمون تعیین مانایی فشاری لاستیک ولکانیده یا گرمانرم طبق استاندارد ملی ISIRI 22020-1

مرجع استاندارد ISO 850-1 می باشد.

ISO 815-1: 2014, Rubber, vulcanized or thermoplastic- Determination of compression setPart 1: At ambient or elevated temperatures

 

فراتست عرضه کننده ی دستگاه های تست

تلفن ثابت: 88705040-021

همراه: 3750274-0912

 

یک پاسخ ارسال نمایید