دستگاه تست فشار دهانه کوتاه کاغذ (SCT)

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

دستگاه تست فشار دهانه کوتاه کاغذ (SCT)

Short Span Compression Test (SCT)

طبق استانداردهای:

ISO 9895

TAPPI T826

DIN 54518

SCAN P46

BS 7325

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

021-88705040

0912-1508626

یک پاسخ ارسال نمایید