دستگاه تست و آزمون استحکام و مقاومت خمشی مواد فلزی طبق استاندارد ملی 1016

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-3750274

021-88705040

دستگاه تست و آزمون خمش مواد فلزی طبق استاندارد ملی 1016

مراجع این استاندارد:

ISO 7438

ملی ISIRI 491

یک پاسخ ارسال نمایید