دستگاه تست تعیین رفتار برشی فرآورده های عایقکاری حرارتی طبق استاندارد ملی ISIRI 7303

دسته بندی:

فراتست

تلفن ثابت: 88705040-021

همراه: 3750274-0912

 

مصالح ساختماني ـ فرآورده‌هاي عايقكاري حرارتي

 ـ تعيين رفتار برشی ـ روش آزمون

ISIRI 7303

EN 12090: 1997 ,Thermal insulating products for building applications – Determination of shear behavior

 هدف

هدف از تدوين اين استاندارد مشخص نمودن تجهيزات و روش‌هاي به كار‌گيري وسايل مورد استفاده برای تعيين رفتار برشي آزمونه‌ها است.

 

براي مقاصد اين استاندارد، تعاريف زير بكار مي‌رود:

4-1 مقاومت برشي) ( t

مقاومت برشي ( (t، نسبت حداكثر نيروي وارد شده بر فرآورده به مساحت صفحه‌اي كه نيرو بر آن عمل كرده است و سبب گسيختگي در امتداد صفحه‌اي موازي با جهت آن نيرو خواهد شد

4-2 مدول برشيG))

مدول برشي((G، تنش برشي تقسيم بر تغيير شكل نسبي متناظر كمتر از حد نسبي هنگامي كه رابطه خطي باشد

6  وسايل

6-1 دستگاه آزمون

يك دستگاه آزمون كه قادر به وارد كردن فشار كافي در امتداد حداكثر جابجايي در آزمون برشي باشد. اين دستگاه بايد قابليت كاركرد با سرعت جابجايي فك متحرك 5/0± 3 ميليمتر در دقيقه در جهت موازي با محور طولي آزمونه را داشته باشد.

دستگاه آزمون بايد نيروي F  را با حداكثر 1 درصد خطا بر آزمونه وارد كند و يك جابجايي  γ را با حداكثر 1درصد خطا در نگهدارنده متحرك نسبت به نگهدارنده‌هاي ثابت بوجود آورد.

چنانچه مدول برشي مورد نياز باشد، نيروي F و جابجايي γ بايد همزمان ثبت شوند تا نمودار  F ،γ مورد نياز در بند 7 بدست آيد.

 

 

 

 

یک پاسخ ارسال نمایید