دستگاه آزمون متر نواری پارچه ای طبق استاندارد ملی 4131

دستگاه آزمون متر نواری پارچه ای طبق استاندارد ملی 4131

 

JIS B 7522. Textile Tape Measurers

افزایش طول در اثر نیروی کششی :

افزایش طول متر نواری در اثر اعمال نیروی کششی مشخص شده در قسمت نشانه گذاری و در اثر اعمال  نیروی اضافی 20N نباید بیشتر از 2 میلیمتر باشد.

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

 

یک پاسخ ارسال نمایید