دستگاه آزمون ویژگی های جعبه های مقوایی سخت (آماده به مصرف) استاندارد ملی 1747

دستگاه آزمون ویژگی های جعبه های مقوایی سخت (آماده به مصرف) استاندارد ملی 1747

آزمون تغیین مقاومت به کشش مقوا که بر اساس استاندارد ملی 1115 می باشد.

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-3750274

021-88705040

یک پاسخ ارسال نمایید