دستگاه آزمون خمشی پایه پلاستیک های اسفنجی سخت طبق استاندارد ISO 1209-1: 2007

دستگاه  آزمون خمشی  پایه پلاستیک های اسفنجی سخت طبق استاندارد ISO 1209-1: 2007

ISIRI 2432-1-(2nd rev.

پلاستيكهاي اسفنجي سخت – تعيين خواص انعطافي
قسمت اول: آزمون خمشي پايه

ISO 1209-1: 2007

Rigid cellular plastics – Determination of
flexural properties – Part 1: Basic bending test

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

2016-08-23_133740

یک پاسخ ارسال نمایید