دستگاه آزمون صفحات عایق ساختمانی در ساختمان های چوبی طبق استاندارد ملی ISIRI 16653

ISO 22452: 2011 استاندارد مرجع این استاندارد می باشد.

این استاندارد شامل:

آزمون مقاومت کششی چسبندگی دیواره ها

مقاومت برشی

اعمال بارگذاری عمودی

اعمال بارگذاری افقی درون صفحه

خمش خارج از صفحه

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

یک پاسخ ارسال نمایید