دستگاه آزمون تعیین رفتار خزش کششی پلاستیک ها طبق استاندارد ملی 1-6984

   پلاستيكها ـ تعيين رفتـار خزشـي بخش اول : خـزش آششـي ـ روش آزمون چاپ اول

  Part 1: (E), Plastics – Determination of creep behavior ISO 899-1: 1993 Tensile creep

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روشی برای تعيين خزش کششی پلاستيكها به شكل آزمونه هاي استاندارد تحت شرايط ، دما و رطوبت است.

 اين روش براي مواد پلاستيكي تقويت نشده و نيمه سخت، پرشده و تقويت شده با الياف (در مورد اصطلاحات رجوع شود به استاندارد بند 2-4 ) مناسب است.

(آزمونه ها دمبلي شكل هستند آه مستقيماً قالبگيري شده يا از ورقها و قطعات قالبگيري شده بريده ميشوند.)

 هدف از اين آزمون تهيه اطلاعات براي طراحيهاي مهندسي، تحقيق و توسعه است.

فراتست عرضه کننده ی دستگاه های تست

تلفن ثابت: 88705040-021

همراه: 1508626-0912

 

یک پاسخ ارسال نمایید