تست کشش چیست؟

تست کشش چیست؟

 

از تست کشش برای تعیین چگونگی رفتار ماده در برابر نیروی کششی استفاده می شود. در یک تست و آزمون کشش ساده، نمونه آنقدر کشیده می شود تا به حد شکست و پارگی برسد تا از این طریق استحکام کششی نهایی ماده محاسبه و تعیین شود.

هم نیروی (F) که به نمونه وارد می شود و هم ازدیاد طول (ΔL) نمونه به هنگام آزمایش محاسبه می شوند. ویژگی های مواد اغلب به شکل تنش یا Stress (که برابر مقدار نیروی وارده بر واحد سطح است و با علامتδ نمایش داده می شود) و هم چنین کرنش یا Strain (که درصد ازدیاد طول نمونه به هنگام تست است و با علامت ε نمایش داده می شود) بستگی دارد.

برای بدست آوردن تنش، نیروی اندازه گیری شده بر سطح مقطع نمونه تقسیم می شود (δ=F÷A). 

برای اندازه گیری کرنش، تغییر در طول  نمونه به هنگام تست تقسیم بر طول اولیه نمونه می شود(ε=ΔL/L ).

این مقادیر سپس بر روی یک مختصات دو بعدی xy که به منحنی و گراف تنش- کرنش معروف است، نشان داده می شود.

روش های تست و اندازه گیری بسته به ماده ای که قرار است تست شود و کاربردی که برایش در نظر گرفته شده است، تغییر می کند.

نرم افزار و سیستم تست  مواد عرضه شده توسط  شرکت فراتست، آزمون دقیق، قابل اتکا و تکرار پذیری  را ارایه می کند. سیستم عرضه شده توسط ما برای اندازه گیری ویژگی های کششی فلزات، پلاستیک، نساجی، پارچه، تجهیزات پزشکی، تست کارتن BCT، بافت سنجی  و تست بسیاری دیگر اجزا و محصولات ایده ال است. 

هم چنان که ماده کشیده می شود، دستگاه تست فراتست ویژگی ها ی مکانیکی نظیر استحکام کششی، نیروی ماکزیمم، ازدیاد طول، مدول کششی و نیروی تسلیم را به صورتی دقیق محاسبه می کند.

چرا تست کشش مهم است؟

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

 

یک پاسخ ارسال نمایید