دستگاه تست کاتترهای ورید مرکزی سترون شده و یک بار مصرف طبق استاندارد 3-7325

دستگاه تست کاتترهای داخل عروقی سترون شده و یک بار مصرف  طبق استاندارد 3-7325

استانداردهای مرجع:

 

– استاندارد ملی ایران به شماره 1-7325 :سال 1392- کاتتر های داخل عروقی سترون شده یک بار مصرف سرنگهای زیر جلدی سترون شده یک بار مصرف

 

ISO 10555-3:2013

        sterile, single-use intravascular catheters

        part 3: Centeral Venous Catheters

نیروی گسیختگی:

حداقل نیروی گسیختگی نوک کاتتر به هنگام انجام آزمون بر طبق پیوست ب استاندارد ملی ایران به شماره 1-7325 برای کاتترهای که نوک آنها از موادی نرم تر از بدنه ساخته می شود، یا ساختاری متفاوت با جنس بدنه کاتتر دارند، و طول آنها از 20 میلیمتر بیشتر نیست ، باید مطابق با جدول 1 این استاندارد باشد.

حداقل نیروی گسیختگی سایر قسمت های این نوع کاتتر باید با بند 4-6 استاندارد ملی ایران به شماره 1-7325 مطابقت داشته باشد.

isiri 7325-3

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

021-88705040

0912-1508626

 

یک پاسخ ارسال نمایید