دستگاه آزمون تعیین خزش تراکمی پلاستیکها: مواد عایق حرارتی طبق استاندارد ملی ISIRI 10810

ISO 20392: 2007 استاندارد مرجع این استاندارد می باشد.

یک پاسخ ارسال نمایید