دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته و قوام رنگ و رزین


Warning: getimagesize(/home2/faratest/public_html/wp-content/uploads/2016/07/THS638-3-Federdruckprüfung-12-6-06.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home2/faratest/public_html/wp-content/themes/rttheme18/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 219

Warning: getimagesize(/home2/faratest/public_html/wp-content/uploads/2016/07/THS638-3-Federdruckprüfung-12-6-06.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home2/faratest/public_html/wp-content/themes/rttheme18/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 219

ویسکوزیته رنگ و رزین از طریق فیکسچر فرورونده ای که به دستگاه تست کشش-فشار متصل است، اندازه گیری می شود.

ASTM D5748

یک پاسخ ارسال نمایید