تعیین مقاومت به لیهدگی عمود بر لبه بعد از کنگره ای کردن در آزمایشگاه طبق استاندارد ملی16945

دستگاه تست کاغذ CCT

مقوا- لایه میانی کنگره ای – تعیین مقاومت به لیهدگی عمود بر لبه بعد از کنگره ای کردن در آزمایشگاه طبق استاندارد ملی 16945-

مرجع این استاندارد، استاندارد ISO 16945: 2014 می باشد.

Corrugated Crush Test

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

یک پاسخ ارسال نمایید