دستگاه تست و آزمون بافت سنجی: فک برشی وارنر-برتسلر

دستگاه بافت سنجی: فک برشی وارنر-برتسلر

تکسچر آلانایزر

Texture Analyzer

Warner-Bratzler Shear Device

Blade

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

The HDP/BS blade set comprises a Warner
Bratzler blade, a reversible blade, a slotted
blade insert and a blade holder. The
reversible blade has a knife edge at one end
and a flat guillotine edge at the other.
In operation, the blade is firmly held by
means of the blade holder which screws
directly into the Texture Analyser. The slotted
blade insert is located directly into the Heavy
Duty Platform and acts as a guide for the
blade whilst providing support for the product.
Suitable selection of one of Stable
Micro Systems blade/knife options can
provide a useful determination of ‘bite
force’ of a product.
Cutting force of hot dogs using a Warner-
Bratzler blade
HDP/WBV Warner Bratzler Blade Set
with ‘V’ slot blade for USDA Standard
HDP/WBR Warner Bratzler Blade Set with
rectangular slot blade

In the Warner Bratzler test a blade cuts through a
specimen. The shear behavior gives information about
the toughness and tenderness of meat and fish
products, the crunchiness of sausages as well as the
bite characteristic of cakes and pastries.
The straight blade is mainly used for rectangular
specimens and the notched blade for round
specimens like sausages.
Because of the good reproducibility of the results, this
test is widely used.

یک پاسخ ارسال نمایید