دستگاه تست و آزمون مقاومت و استحکام کششی و کیفیت (جذب انرژی کششی) پاکت کاغذی حمل و نقل مواد غذایی طبق استاندارد ملی 13924

پاکت کاغذی حمل و نقل مواد غذایی طبق استاندارد ملی 13924

 

BS EN 770  مرجع این استاندارد می باشد.

Paper Sacks for the Transportation of Food

این استاندارد در مورد پاکت های کاغذی که دارای حداکثر گنجایش 50 کیلوگرم است و برای حمل مواد غذایی استفاده می شوند، کاربرد دارد.

کیفیت کاغذ به صورت جذب انرژی کششی TEA بیان شده که باید آن را با استفاده از فرمول زیر محاسبه نمود:

13924

آزمون سقوط : این آزمون باید با استاندارد EN 27965-1 و با استفاده از روش ارتفاع ثابت سقوط انجام گیرد.

آزمون سقوط باید بر روی سه پاکت انجام شود و باید شامل مراحل زیر باشد:

الف- سقوط از ته

ب- سقوط از طرف هموار

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

 

یک پاسخ ارسال نمایید