دستگاه تعیین خواص مکانیکی، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، مقاومت برشی و استحکام و مقاومت کششی پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه طبق استاندارد ملی 3-10724

دسته بندی:

پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه – دستگاه تعیین خواص مکانیکی میله های ساخته شده از رزین های تقویت شده با الیاف نتابیده -تعیین مقاومت فشاری- استاندارد ملی 3-10724

ISO 3597-3  استاندارد مرجع میباشد.

ISO3597-3: 2003, Textile-glass-reinforced plastics-Determination of mechanical properties on rods made of roving- reinforced resin- Part3: Determination of compressive strength

پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه -تعیین خواص مکانیکی میله های رزینی تقویت شده با الیاف پیوسته تابیده نشده -قسمت اول -نکات عمومی وتهیه میله ها
پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه -تعیین خواص مکانیکی میله های ساخته شده از رزین های تقویت شده با الیاف نتابیده -قسمت 2- تعیین مقاومت خمشی
پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه -تعیین خواص مکانیکی میله های ساخته شده از رزین های تقویت شده با الیاف نتابیده -قسمت 3- تعیین مقاومت فشاری
پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه -تعیین خواص مکانیکی میله های ساخته شده از رزین های تقویت شده با الیاف نتابیده -قسمت 4- تعیین مقاومت برشی میان لایه ای ظاهری

سرعت دستگاه یک میلیمتر بر دقیقه می باشد.

هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد، ارائه روشي براي اندازهگيري مقاومت فشاري ميلـههـاي كـامپوزيتي بـا سـطح ميباشد. اين آزمون ممكن است بر روي ميله هاي  مقطع دايره تهيه شده از رزين تقويت شده با الياف نتابيده يا ميلههايي كه با غوطه وري در آب جوش و يا هـر محـيط هـاي ديگـر بـراي مـدت زمـان قالبگيري شده ميشوند، انجام شود. اين آزمون بهمنظور كنترل كيفيت الياف نتابيـده يـا ارزيـابي  مشخص پيش عمل آوري مناسب بودن الياف در سيستم رزين كاربرد دارد. نتايج بهدست آمده از اين روش آزمون در طراحـي دادههـا كاربرد ندارد.

استفاده از مرجع زير براي اين استاندارد الزامي است:

استاندارد ملي ايران شماره 10724 ،پلاستيك هاي تقويت شده با الياف شيشه- تعيين خواص مكانيكي ميلههاي رزيني تقويت شده با الياف پيوسته تابيده نشده- قسمت اول: نكات عمومي و تهيه ميله 3

وسايل

 دستگاه آزمون فشار، كه قادر به اعمال فشار با سرعت min/1mm باشد.

 دو فك آزمون، كه مثالي از آن در شكل شماره 1 ،نشان داده شده است، هر كدام شامل اجزاء زير است: ،

پایه اصلی

صفحه الاستيكي فشاري (به طور مثال از جنس پلي آميد 

حلقه نگه دارنده

روش انجام آزمون

 قبل از انجام آزمون مقاومت فشاري، قطر هر آزمونه را در وسط ميله در دو جهت عمود بر هم با ميكرومتر (بند 3 -3 (اندازهگيري كنيد. در محاسبه نتايج، ميانگين اين دو مقدار اندازهگيري شده را بكار ببريد.

 آزمون مقاومت فشاري را در همان شرايط محيطي كه آزمونه ها تثبيت شده اند انجام دهيد.

آزمونه را بهصورت عمودي بين دو فك (بند 3-2 (قرار دهيد و سپس آن را با سرعت min/mm 1 تحت فشار قرار دهيد تا آزمونه بشكند، بيشترين مقدار نيروي وارده را بر حسب نيوتن گزارش كنيد.

گزارش آزمون

گزارش آزمون بايد شامل اطلاعات زير باشد:

 روش آزمون مطابق اين استاندارد ملي ايران،

 تمام اطلاعات لازم براي شناسايي كامل الياف نتابيده مورد آزمون،

 شناسايي كامل رزين مورد استفاده،

 قطر قالب استفاده شده براي تهيه ميلههاي آزمون،

 در صورت استفاده از مواد رهاساز قالب، جزئيات مواد مورد استفاده، ،

 شرايط پخت و پس پخت 8-7 شرايط محيط آزمون. 8-8 نتايج آزمون:

 براي آزمونههاي تازه قالبگيري شده، ميزان الياف شيشه، قطر، استحكام فشاري و در صورت لزوم حالت شكست هر آزمونه و مقدار ميانگين (بهجز براي حالت شكست)،

اگر آزمون پس از پيشعملآوري نيز انجام ميشود: ،استفاده مورد محيط

 ،پيش عملآوري زمان مدت

هر يك از مقادير و ميانگين مقادير مقاومت خمشي بعد از پيشعملآوري.

 

فراتست عرضه کننده ی دستگاه های تست

تلفن ثابت: 88705040-021

همراه: 1508626-0912

 

150 mm/min (ASTM D 1894)
100 mm/min (DIN 53375)

ASTM D 1894

DIN 53375

ISO 8295:1995

 

یک پاسخ ارسال نمایید