دستگاه تست و آزمون پروتز باسن

دسته بندی:

 دستگاه تست و آزمون پروتز باسن

 

Endurance and Fatigue Testing Artifical Hip Implant Prostheses

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

 

ISO 7206-4, 7206-6, and 7206-8

یک پاسخ ارسال نمایید