دستگاه آزمون و تست خمش دو نقطه کاغذ طبق استاندارد DIN 55437-3

The 2-point flexure test determines bending stiffness in accordance with ISO 2493-1, DIN 53121 and ISO 5628, together with the technical quality of creasings as per DIN 55437-3.

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

 

 

 

 

یک پاسخ ارسال نمایید