دستگاه آزمون تعیین سفتی خمشی (شقی) مقوای چند لایه اندوده شده ی پشت خاکستری طبق استاندارد 14340

دسته بندی:

کاغذ  و مقوا- تعیین سفتی خمشی ( شقی کاغذ) – اصول کلی برای آزمون به روش های دو نقطه ای، سه نقطه ای و چهار نقطه ای

تجدید نظر دوم سال 1392

طبق  5628 ISO

Two point Flexure Test on Paper

ISO 2493-1, DIN 5312, ISO 5628, DIN 55437-3

فراتست عرضه کننده ی دستگاه های تست

تلفن ثابت: 88705040-021

همراه: 1508626-0912

 

ASTM D5748

یک پاسخ ارسال نمایید