دستگاه تست و تعیین سرعت عبور بخار آب از فیلم و ورق پلاستیک طبق استاندارد ملی 12693

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

پلاستیک ها-فیلم و ورق-تعیین سرعت عبور بخار آب-قسمت1-روش تشخیص با حسگر رطوبت
پلاستیک ها-فیلم و ورق-تعیین سرعت عبور بخار آب-قسمت2-روش تشخیص با حسگرمادون قرمز
پلاستیک ها-فیلم و ورق-تعیین سرعت عبور بخار آب-قسمت3-روش تشخیص با حسگرالکترولیتی
پلاستیک ها – فیلم و ورق- تعیین سرعت عبور بخار آب – قسمت چهار- رو حسگر آشکار ساز کروماتوگرافی گازی
پلاستیک ها- فیلم و ورق-تعیین نرخ عبور بخار آب-قسمت5-روش حسگر فشار
پلاستیکها-فیلم و ورق-تعیین نرخ عبور بخار آب -قسمت6-روش طیف سنجی جرمی با استفاده از یونیزاسیون در فشار اتمسفر
پلاستیکها-فیلم و ورق-تعیین سرعت عبور بخار آب -قسمت7-روش خوردگی کلسیم

یک پاسخ ارسال نمایید