دستگاه تست و آزمون مهره با بار گواه مشخص- استانداردهای ISO 898-6 و ISO 898-2

 

بار گواه  پیچ چیست و چه تفاوتی با مقاومت یا استحکام تسلیم دارد؟
قدرت اثبات، یا بار اثبات، معادل اندازه کامل آزمون تسلیم است. آزمایش بازده معمولاً فقط بر روی نمونه های ماشین کاری شده انجام می شود. در اکثر استانداردهای بست، تست اندازه کامل روش ارجح است و در صورت وجود اختلاف بین دو نتیجه آزمون، روش داوری است.

به دلیل دشواری بدست آوردن نتایج آزمایش قابل اعتماد برای عملکرد هنگام آزمایش اتصال دهنده های اندازه کامل، آزمایش بار گواه  به عنوان یک جایگزین توسعه داده شد. در آزمایش بار گواه، یک پیچ سر در دستگاه تست با یک مهره در انتهای رزوه شده و یک گوه در زیر سر قرار داده می شود. گوه بسته به اندازه و پیکربندی بست از 4 تا 10 درجه متغیر است و برای ارزیابی شکل پذیری پیچ کار می کند. در آزمایش نمونه ماشین، شکل‌پذیری را با اندازه‌گیری ازدیاد طول و کاهش سطح آزمایش می‌کنید، اما در طول آزمایش اندازه کامل غیرممکن است، بنابراین از انحراف سر در جای خود استفاده می‌شود. آزمایش بار گواه  به طور معمول در 90-93٪ از حداقل استحکام تسلیم مورد انتظار انجام می شود و یک آزمایش ساده قبول / شکست است. طول پیچ اندازه گیری می شود و پس از قرار گرفتن در معرض مقدار بار ثابت شده به مدت 10 ثانیه، اگر بیشتر از 0.0005 اینچ کشیده نشده باشد، مورد قبول  تلقی می شود.

 

یک پاسخ ارسال نمایید