دستگاه تست لوله برای کاربردهای گاز رسانی طبق استاندارد ملی ISIRI 11233-2

دستگاه تست لوله  برای کاربردهای گاز رسانی طبق استاندارد ملی ISIRI 11233-2

 

سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای گاز رسانی- پلی اتیلن(PE)

ISIRI 11233-2

1st-rev-1395

قسمت 2: لوله ها

BS EN 1555-2: 2010, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene (PE) – Part 2: Pipes

ISO 4437-2:2014, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene (PE) – Part 2: Pipes

ISIRI 2412: تعیین ابعاد

 ISIRI 10607:  تعیین انعطاف پذیری حلقوی

ISIRI 11436:  تعیین سفتی حلقوی

ISIRI 17140-1  پلاستیک ها- لوله های گرمانرم-تعیین خواص کششی-قسمت اول-روش آزمون عمومی

ISIRI 17140-3  پلاستیک ها- لوله های گرمانرم-تعیین خواص کششی-قسمت سوم-لوله های پلی اتیلن

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

یک پاسخ ارسال نمایید