دستگاه تست جعبه های پلاستیکی تاشو مورد مصرف در قصعات خودرو طبق استاندارد NF EN ISO 2234

GALIA. Foladable plastic boxes-EMB-10 2009

-Packaging- Foldable Plastic Boxes for autooative parts

حداکثر وزن مجاز برای انبارش- بر حسب کیلوگرم بر اساس مقاومت در برابر فشار ایستایی265 کیلوگرم طبق استاندارد NF EN ISO 2234  است.

 

یک پاسخ ارسال نمایید