دستگاه تست تیرهای تیرهای لایه ای چسب خورده چوب (سازه های چوبی یا چوب آلات ساختمانی) طبق استاندارد 12271

دستگاه تست تیرهای تیرهای لایه ای چسب خورده چوب (سازه های چوبی) طبق استاندارد 12271

 

Glued Laminated Timber ISO 12578: 2016

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات اجزای سازنده تیرهای لایه ای برای مصارف ساختمانی است.

این استاندارد برای موارد زیر کاربرد ندارد :

الف- تیرهای لایه ای عمودی  (ایستاده)

ب- تعیین خواص سفتی و مقاومتی سازه های چوبی (رجوع کنید به پیوست ب)

دیگر مراجع:

ISO 9709:2018

Structural timber — Visual strength grading — Basic principles

استاندارد ملی 9850-  چوب آلات ساختمانی- درجه بندی مقاومت به روش بصری

ISO 13912:2017

Structural timber — Machine strength grading — Basic principles

ISO 10983:2014

Timber — Finger joints — Minimum production requirements and testing methods

استاندارد ملی 9849- سازه های چوبی- اتصالات انگشتی در چوب آلات ماسیو- الزامات تولید

ISO 8375:2017

Timber structures — Glued laminated timber — Test methods for determination of physical and mechanical properties

ISO 12579:2007

Timber structures — Glued laminated timber — Method of test for shear strength of glue lines

استاندارد ملی 12646- سازه های چوبی- تیر لایه ای چسب خورده- مقاومت برشی خط چسب- روش آزمون

ISO 12580:2007

Timber structures — Glued laminated timber — Methods of test for glue-line delamination

استاندارد ملی ایران- شماره 12646- سازه های چوبی- تیر لایه ای چسب خورده- مقاومت برشی خط چسب- روش آزمون

ISO 20152-1:2010

Timber structures — Bond performance of adhesives — Part 1: Basic requirements

 

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

021-88705040

0912-1508626

 

 

یک پاسخ ارسال نمایید