دستگاه تست و ارزیابی چسبندگی سطح مشترک در اتصالات پلاستیک -فلز (تست و آزمون استحکام برشی) طبق استاندارد ملی 20374

دستگاه تست و ارزیابی چسبندگی سطح مشترک در اتصالات پلاستیک -فلز (تست و آزمون استحکام برشی) طبق استاندارد ملی 3-20374

 

پلاستیکها- ارزیابی چسبندگی سطح مشترک در اتصالات پلاستیک -فلز،قسمت 3- روش های آزمون

استحکام کششی در سرعت ثابت 10 میلی متر بر دقیقه همراه با فک های خود تراز کننده و فاصله فک ها 50 میلیمتر است.

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

021-88705040

0912-1508626

یک پاسخ ارسال نمایید