دستگاه آزمون لاستيک ولکانيزه يا ترموپلاستيک -تعيين خواص تنش کرنش کششی طبق استاندارد ملی ISIRI 764

 
ISO 816:1983, Rubber,vulcanized – Determination of tear strength of small test pieces (Delft test pieces) ( to be ISO 34-2). 

-1- تنش كششي، S

تنش كششي عبارت است ازتنش اعمال شده كه موجب كشش آزمونه مي‏گردد و از نسبت بار اعمال شده به سطح مقطع اوليه نمونه محاسبه مي شود.

4-2- ازدياد طول، E

ميزان كشش ايجاد شده بر اثر اعمال تنش كششي در آزمونه كه بصورت درصدي از طول آزمايش بيان مي گردد.

4-3- استحكام كششي، TS

حداكثر تنش كششي كه طي كشش آزمونه تا نقطه پارگي ثبت شده است.(اشكال 1- الف تا 1-ج را ملاحظه نمائيد).

4-4- استحكام كششي در نقطه پارگي، TSb

تنش كششي ثبت شده در لحظه پارگي.(شكلهاي 1- الف تا 1-ج را ملاحظه نمائيد.)

يادآوري1- مقادير TS و TSbممكن است متفاوت باشند، در صورتي كه بعد از نقطه تسليم SY ، ازدياد طول ادامه يافته و با افت تنش همراه باشد،TSb از TS كمتر خواهد بود.(شكل 1-ج را ببينيد.)

4-5- ازدياد طول در نقطه پارگي، Eb

كرنش كششي ايجاد شده در طول آزمايش در نقطه پارگي .(شكلهاي 1- الف تا 1-ج را ملاحظه نمائيد.)

4-6- ازدياد طول در تنش معين، ES

كرنش كششي ايجاد شده در طول آزمايش هنگاميكه آزمونه تحت تنش كششي معيني قرار گيرد.(شكلهاي 1- الف تا 1-ج را ملاحظه نمائيد.)

 

تلفن تماس:

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

 

 

 

 

 

 

 

 

یک پاسخ ارسال نمایید