دستگاه آزمون ورق های اکسترود شده پلی وینیلیدین فلوراید (PVDF) طبق استاندارد ISO 15014

دستگاه آزمون ورق های اکسترود شده پلی وینیلیدین فلوراید (PVDF)  طبق استاندارد ملی 19273

 

(ISO 15014- 2007, Plastics- Extruded sheets of poly(vinylidene fluoride

PVDF

استاندارد ملی ایران 1-9277- پلاستیک-ضربه- چارپی- تجهیز نشده

استاندارد ملی ایران 2-9277- پلاستیک-ضربه- چارپی- تجهیز شده

استاندارد ملی ایران -2117- پلاستیک-شرایط محیطی

استاندارد ملی ایران -6980- پلاستیک-MFI

استاندارد ملی ایران –17650– پلاستیک-تغییرات ابعاد

استاندارد ملی ایران -6621- پلاستیک-تعیین خواص کششی

150 mm/min (ASTM D 1894)
100 mm/min (DIN 53375)

ASTM D 1894

DIN 53375

ISO 8295:1995

 

یک پاسخ ارسال نمایید