دستگاه آزمون تعین استحکام برشی چسب های هادی جریان الکتریسیته ایزوتروپیک طبق استاندارد ملی 19492

دستگاه آزمون تعین استحکام برشی چسب های هادی جریان الکتریسیته ایزوتروپیک طبق استاندارد ملی 19492

 

چسب ها -روش های آزمون چسب های هادی جریان الکتریسیته ایزوتروپیک قسمت 4- تعیین استحکام برشی و مقاومت الکتریکی قطعات الکترونیکی

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

021-88705040

0912-1508626

یک پاسخ ارسال نمایید