دستگاه آزمون تعيين مدول شكستگي در آزمون مقاومت به خمش استاتيك چوب پنبه طبق استاندارد ملی ISIRI 819

فراتست عرضه کننده ی دستگاه های تست

تلفن ثابت: 88705040-021

همراه: 1508626-0912

 

یک پاسخ ارسال نمایید