دستگاه آزمون و تست چسبندگی مواد واشر به سطوح فلزی طبق استاندارد ملی 20898

دستگاه آزمون و تست چسبندگی مواد واشر به سطوح فلزی طبق استاندارد ملی 20898

 

استاندارد مرجع ASSTM F607-03: 2014  می باشد.

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مقدار چسبندگی مواد واشر به سطوح فلزی تحت بار فشاری است.

دیگر استانداردها:

ASTM F38- ASTM F104

اصول آزمون:

روش بکار رفته در این استاندار شامل قرار گرفتن آزمونه ای از ماده واشر بین قالب (Platen) مسطح فلزی مورد نظر، بارگذاری قطعات و در معرض قرار گرفتن در مجموعه ای از شرایط خاص می باشد.  نیروی کششی مورد نیاز برای جدا کردن قالب، بر حسب نیوتن اندازه گیری شده و همراه با محاسبه تنش (نیرو در واحد سطح) بر حسب مگا پاسکال سطح واشر ثبت می شود.

یادآوری 1: نیروی کششی مورد نیاز برای جدا کردن قالب ها ممکن است بیشتر از 8896 نیوتن باشد.

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

021-88705040

0912-1508626

یک پاسخ ارسال نمایید