دستگاه آزمون و تست سیم و محصولات سیمی طبق استاندارد ملی 1-18866

دستگاه آزمون و تست سیم و محصولات سیمی طبق استاندارد ملی 1-18866

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

هدف و دامنه کاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد ملی تعیین روش هایی برای آزمون عمومی سیم و محصولات سیمی فولادی است که تحت کار سرد واقع شده، تاب کاری شده یا در روغن سخت و برگشت داده شده است و یا پوشش داده شده و سطح  مقطع آن ها ثابت (گرد یا سطح مقطع خاص)است.

این آزمون ها شامل آزمون کشش (استاندارد ملی 10272)، آزمون کشش سیم گره دار (استاندارد ملی 10272) ،آزمون پیچش ساده (استاندارد  ISO 7800)، آزمون خمش معکوس (استاندارد ملی 12701)، آزمون مفتول پیچی (استاندارد ISO 7802)، آزمون خمش، آزمون پیچش معکوس(استاندارد ISO 9649)، آزمون فشار(هدف از این آزمون آشکارسازی عیوب سطحی ست) ، آزمون حکاکی عمیق (هدف از این آزمون آشکارسازی عیوب سطحی ست) ، آزمون سختی ( استانداردهای ملی 1-7809و 1-7810 و 1-7811)، آزمون سختی پذیری در اثر کوئنچ، آزمون خستگی، اندازه گیری قطر داخلی کلاف، پیرسازی مصنوعی، آزمون کربن زدایی(طبق استاندارد ملی 8711 انجام می شود) ، آزمون غیر مخرب، آزمون تعیین اندازه دانه(طبق ISO 643  انجام می شود.) ، آزمون جدایش(طبق استاندارد ملی 1-4281 انجام می شود.)، آزمون آخال های غیر فلزی(آزمون ناخالصی ها طبق استاندارد ملی 10449 انجام می شود.) و آزمون آنالیز شیمیایی (آنالیز شیمیایی طبق استاندارد ISO/TR 9769  انجام می شود.)می باشند.

یادآوری– بین سختی و استحکام رابطه مناسبی وجود ندارد.

یک پاسخ ارسال نمایید