تست گوشت

دسته بندی:

 

 

 

 

 

2016-08-27_124759

2016-08-27_125139

براي كيسه هاي اندود شده حداقل 10 آزمونه در جهت طول و 10 آزمونه در جهت عرض كيسه به ابعاد cm  5 *20 انتخاب كرده و سپس با استفاده از دستگاه اندازه گيري مقاومت كششي ميانگين مقاومت كششي اعلام مي شود .

یک پاسخ ارسال نمایید