دستگاه های آزمون میخ و گیختن رویه از تخت در پاپوش های ایمنی طبق استاندارد ملی 1564

دستگاه های آزمون میخ و گیختن رویه از تخت در پاپوش های ایمنی طبق استاندارد ملی 1564

 

برخی مراجع استاندارد بالا:

استاندارد ملی 1391- تعیین مقاومت به گسیختگی و ازدیاد طول چرم

استاندارد ملی 1-1393 – تعیین بار پارگی قسمت اول: تک زبانه ای

استاندارد ملی 1564 -روش آزمون میخ و گسیختن رویه از تخت در پایپوش های ایمنی و محافظتی

استاندارد ملی 6318- ایجاد ترک و ترکیدگی با گوی چرم

آزمون تعیین مقاومت به جداشدن منگنه از رویه یا جرخوردن لایه تقویت کننده محل عبور بند

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست 

0912-3750274

021-88705040

 

 

لوله ها با ضخامت دیواره بیش تر از 12 میلی متر:

آزمونه ها باید فقط به روش ماشین کاری )به شک 1 مراجعه کنید( تهیه شوند.

 

2016-08-20_133232

2016-08-20_133329

 

لوله های با ضخامت دیواره کم تر یا مساوی 12 میلیمتر:
آزمونه ها را می توان یا به روش برش قالبی )به شک 2 مراجعه کنید( یا به روش ماشین کاری )به شکل 1مراجعه کنید( تهیه کرد، مگر برای مقایسه های بین آزمایشگاهی و آزمون های مرجع که آزمونه ها باید بهروش ماشین کاری تهیه شوند.

 

2016-08-20_133907

 

2016-08-20_133922

سرعت کش ، یا همان سرعت دور شدن گیره ها از هم، برای تمام آزمونه ها صر نظر از ضخامت آن ها، باید (0.5+/-5)  میلی متر بر دقیقه باشد.

6

)اطلاعاتي(
لوله هاي پلي وينیل کلريد سخت – ويژگي اصلي
مقادیر پیشنهادی حداق خواص کششی لوله های پلی وینی کلرید سخت، اندازه گیری شده تحوت شورایط
به شرح زیر است:

ISO6259- بیان شده در استاندارد 1:1997

الف( تنش در نقطه تسلیم 45MPa

ب( ازدیاد طول در نقطه شکست : % 80

یک پاسخ ارسال نمایید