دستگاه تعیین خصوصیات کششی ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی بام طبق استاندارد ملی 1-20182

دستگاه تعیین خصوصیات کششی ورق های قیری عایق رطوبتی بام طبق استاندارد ملی 1-20182

ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی- تعیین خصوصیات کششی- قسمت 1:  ورق های قیری عایق رطوبتی بام -روش آزمون

BS EN 12311-1:2000

Flexible sheets for waterproofing. Determination of tensile properties. Bitumen sheets for roof waterproofing

اصطلاحات و تعاریف:

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می رود:

ماکسیمم نیروی کششی

بیش ترین مقدار نیروی کششی که در طی آزمون ثبت می شود.

افرایش طول در ماکسیمم  نیروی کششی

میزان افزایش طول آزمونه در ماکسیمم نیروی کششی است.

اندازه گیری طول

طول اولیه آزمون مانند : فاصله بین فک ها

اصول آزمون

آزمونه با سرعت ثابت کشیده تا پاره شود. مقدار نیرو و افزایش طول نمونه به صورت مداوم در طی آزمون و ماکزیمم نیروی کششی ثبت می شود.

دستگاه مقاومت کششی با قابلیت اندازه گیری و ثبت نیرو و افزایش طول که ظرفیت بارگذاری مناسب حداقل 2000 نیوتن و سرعت دور شدن فک ها (10+/-100) میلمتر بر دقیقه را داشته باشد.

عرض فک ها نباید کم تر از 50 میلمتر باشد.

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

 

 

 

 

لوله ها با ضخامت دیواره بیش تر از 12 میلی متر:

آزمونه ها باید فقط به روش ماشین کاری )به شک 1 مراجعه کنید( تهیه شوند.

 

2016-08-20_133232

2016-08-20_133329

 

لوله های با ضخامت دیواره کم تر یا مساوی 12 میلیمتر:
آزمونه ها را می توان یا به روش برش قالبی )به شک 2 مراجعه کنید( یا به روش ماشین کاری )به شکل 1مراجعه کنید( تهیه کرد، مگر برای مقایسه های بین آزمایشگاهی و آزمون های مرجع که آزمونه ها باید بهروش ماشین کاری تهیه شوند.

 

2016-08-20_133907

 

2016-08-20_133922

سرعت کش ، یا همان سرعت دور شدن گیره ها از هم، برای تمام آزمونه ها صر نظر از ضخامت آن ها، باید (0.5+/-5)  میلی متر بر دقیقه باشد.

6

)اطلاعاتي(
لوله هاي پلي وينیل کلريد سخت – ويژگي اصلي
مقادیر پیشنهادی حداق خواص کششی لوله های پلی وینی کلرید سخت، اندازه گیری شده تحوت شورایط
به شرح زیر است:

ISO6259- بیان شده در استاندارد 1:1997

الف( تنش در نقطه تسلیم 45MPa

ب( ازدیاد طول در نقطه شکست : % 80

یک پاسخ ارسال نمایید