تست مقاومت درآوردن نی از تریگر پمپ بطری شامپو و مایع دستشویی

 

 

Pull-out test of Dip Tube

 

یک پاسخ ارسال نمایید