دستگاه تست سوند داخل عروقی از نوع کات دان طبق استاندارد 7325

دستگاه تست سوند داخل عروقی از نوع کات دان  طبق استاندارد 7325

«سوند داخل عروقي از نوع كات دان-ویژگیها و روش های آزمون

-استاندارد ملی ایران به شماره 3980 :سال 1376سرنگهای زیر جلدی سترون شده یکبار مصرف –ویژگیها و روشهای آزمون –قسمت اول –سرنگهای مخصوص مصارف دستی

– استاندارد ملی ایران به شماره 770 :سال 1368ویژگیها و روشهای آزمون اتصال مخروطی با شیب 6 درصد برای سرنگها ،سوزنها و سایر لوازم پ

– استاندارد ملی ایران به شماره 1-7325 :سال 1392- کاتتر های داخل عروقی سترون شده یک بار مصرف سرنگهای زیر جلدی سترون شده یک بار مصرف

 

ISO 10555-1:1995

        sterile, single-use intravascular catheters

        part 1: general requirements

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

021-88705040

0912-1508626

 

یک پاسخ ارسال نمایید