دستگاه تست ترکیدگی منسوجات طبق استاندارد ملی 12375 و 12378

دسته بندی:

دستگاه  تست ترکیدگی منسوجات طبق استاندارد ملی 12375

 

منسوجات- اندازه گیری مقاومت تا حد ترکیدگی با گوی فولادی- با سرعت حرکت ثابت – روش آزمون 

منطبق بر استانداردهای ISIRI 12375  و  ASTM D6797 می باشد.

ASTM D6797 – 15 

Standard Test Method for Bursting Strength of Fabrics Constant-Rate-of-Extension (CRE) Ball Burst Test

هدف از تدوین این استاندادرد تعیین روش اندازه گیری مقاومت تا حد ترکیدگی منسوجات به وسیله گوی فولادی با سرعت حرکت ثابت است.

این روش آزمون برای منسوجات تار و پودی و حلقوی کاربرد دارد.

مقاومت تا حد ترکیدگی

نیرو یا فشار مورد نیاز برای پارگی منسوج که توسط گوی فولادی تحت زاویه مستقیم اعمال می شود.

یادآوری-  زاویه اعمال نیرو به طور متناوب به دلیل کشیده شدن و تغییر شکل منسوج اعمال می کند.

دستگاه اندازه گیری مقاومت با سرعت حرکت ثابت

دستگاهی که در آن سرعت ازدیاد طول آزمونه نسبت به زمان ثابت باشد.

گوی فولادی با قطر 25.4 میلیمتر

و قطر داخلی گیره حلقه نگهدارنده آزمونه نیز باید 44.45 میلیمتر باشد.

ابعاد نمونه: 125*125 میلیمتر

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040

 

فک روی دستگاه تست کشش نصب می شود.

 

ASTM D751