دستگاه تست چسب مورد استفاده در اتصالات لب چسب جعبه های مقوایی کنگره دار طبق استاندارد 1640

دستگاه تست چسب مورد استفاده در اتصالات لب چسب جعبه های مقوایی کنگره دار طبق استاندارد 1640

بسته بندی- جعبه های مقوایی کنگره دار- چسب های مورد استفاده در اتصالات لب چسب

TAPPI T 840 OM-10

Testing Adhesives Used in Glued Lap Joints of Corrugated Fiberboard Containers

بسته بندی- جعبه های مقوایی کنگره دار – چسب های مورد استفاده در اتصالات لب چسب

Tappi 840 om-10: 2010 مرجع این  استاندارد است.

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش های نمونه برداری و آزمون مقاومت چسب های مورد استفاده در اتصالات لب چسب جعبه های کنگره دار در برابر گرما، آب و سرما می باشد.

این استاندارد در مورد اتصال جعبه های مقوایی کنگره دار کاربرد دارد.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

استاندارد ملی ایران شماره 106- خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا- شرایط محیطی استاندارد مشروط کردن

استاندارد ملی ایران شماره 133- کاغذ و مقوا- روش نمونه برداری برای آزمون

استاندارد ملی ایران شماره 3054- کاغذ و مقوا- ویژگی ها و روش های آزمون کاغذ لاینر

 

فراتست عرضه کننده دستگاه های تست

0912-1508626

021-88705040