دستگاه تست یونیورسال کشش فشار و خمش2000 طبق استاندارد ملی ISIRI 6621

پرفروشترین دستگاه

دستگاه تست یونیورسال کشش فشار  و خمش2000 طبق استاندارد ملی ISIRI 6621

 

دستگاه فول کامپیوتری هوشمند و چند منظوره تست کشش  یونیورسال (کشش ، فشار، خمش )

با کنترلر Servo و ساختار دوستونه

ظرفیت: 2000 کیلوگرم نیرو

لاستیک

پلاستیک

کارتن

مقوا

کاغذ

نخ

پارچه

ظرف

تعیین خواص کشش

ISIRI 6621

استاندارد ملی ایران- شماره 1-6621 isiri

تجدید نظر اول- 1393

پلاستیک ها- تعیین خواص کششی- قسمت 1- اصول کلی

مرجع اصلی:

ISO 527-1 2012, Plastics- Detrmination of tensile properties- Part 1: General Principles

سایر مراجع:

استاندارد ملی ایران شماره 2117: سال 1387- پلاستیک ها- شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون

استاندارد ملی ایران شماره 1340: سال 1370- پلاستیک ها- شرایط تعبیر آماری نتیجه های آزمون برآورد میانگین فاصله اطمینان

استاندارد ملی ایران شماره 1-8768: سال 1385- هوافضا- مواد فلزی- تصدیق دستگاه های آزمون یک محوری ایستا

استاندارد ملی ایران شماره 9384: سال 1386- پلاستیک ها- اندازه گیری ابعاد

استاندارد ملی ایران شماره 13981: سال 1389- پلاستیک ها- آزمون ها

استاندارد ملی ایران شماره 2117: سال 1387-لاستیک ها- روش عمومی آماده سازی

پلاستیک سخت: ماده ای است که مدول الاستیک آن بیش از 700 مگا پاسگال باشه.

پلاستیک نیمه سخت: مدولی مابین 70 تا 7000 مگا پاسگال دارد.

 

دستگاه باید مطابق با استاندارد ملی شماره 1-8768 و استاندارد ISO 9513  باشد.

 

————————————-

استاندارد ملی ایران- شماره 2-6621 isiri

تجدید نظر اول- 1393

پلاستیک ها- تعیین خواص کششی- قسمت 2- شرایط آزمون برای پلاستیک های قالب گیری و روزن رانی

مرجع اصلی:

ISO 527-1 2012, Plastics- Detrmination of tensile properties- Part 2: Test conditions for moulding and extrusion plastics

سایر مراجع:

استاندارد ملی ایران شماره 2208: سال 1374- پلاستیک ها- قالب ریزی فشاری برای آزمونه های مواد ترموپلاستیکی

استاندارد ملی ایران شماره 1-2209: سال 1391- پلاستیک ها- قالب ریزی تزریقی نمونه ها ی مورد آزمون مواد گرمانرم

استاندارد ملی ایران شماره 13981: سال 1389- پلاستیک ها- آزمون ها

استاندارد ملی ایران شماره 6621: سال 1393-پلاستیک ها- تعیین ویژگی های کششی- قسمت 1: اصول کلی

 

ISO 295

ISO 2818

ISO 10724-1

ISO 11403-3

پلاستیک سخت: ماده ای است که مدول الاستیک آن بیش از 700 مگا پاسگال باشه.

پلاستیک نیمه سخت: مدولی مابین 70 تا 7000 مگا پاسگال دارد.

 

دستگاه باید مطابق با استاندارد ملی شماره 1-8768 و استاندارد ISO 9513  باشد.

 

 

فراتست عرضه کننده دستگاه تست

0912-3750274

021-88705040

 

دوستونه

سروو

لودسل امریکایی